WOLF GANG POLSKA WOLF GANG POLSKA
Wolf Gang
Okazja


  Home .czeski.

Regulamin e-sklepu internetowego WOLF gang z dnia 14 września 2012.

I. Informacje ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie WWW.WOLFGANG.PL oraz relacje pomiędzy sklepem internetowym WOLF gang, zwanym w dalszej części e-sklepem a osobą składającą w e-sklepie zamówienie zwaną w dalszej części Klientem.
2. Właścicielem e-sklepu jest firma Wolf Gang Polska Sp. z o. o., z siedzibą ul. Szkolna 28, 05-840 Brwinów, adres e-mail: poczta@wolfgang.pl.
3. Zawartość witryny internetowej e-sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi dopiero po zweryfikowaniu przez e-sklep dostępności zamówionego towaru i po wysłaniu do Klienta wyraźnego potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia do realizacji (patrz punkt 12). Natomiast generowane automatycznie przez system potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie wymienione w pkt. 11 niniejszego regulaminu jest jedynie potwierdzeniem wprowadzonej treści.

II. Warunki składania i realizacji zamówienia.
4. Zamówienia produktów oferowanych przez e-sklep można składać wyłącznie na stronach internetowych www.wolfgang.pl oraz www.outdoorsklep.pl
5. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej e-sklepu oraz jego potwierdzenie przez e-sklep.
6. E-sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu e-sklepu.
8. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie e-sklepu wraz z jego numerem.
9. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, po jego weryfikacji i zaakceptowaniu przez e-sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie realizacji zamówienia zawierający instrukcje dotyczące sposobu zapłaty dla wybranej formy płatności i sposobu odbioru przesyłki.
10. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających realizację zamówienia E-sklep skontaktuje się z Klientem za pomocą e-mail lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych, zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku niedostępności zamawianego towaru.
11. Czas realizacji zamówień wynosi 3 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie e-sklepu dla zamówień płatnych przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu DOTPAY oraz 3 dni robocze od momentu potwierdzenia zamówienia przez e-sklep dla zamówień płatnych za pobraniem i odbieranych osobiście. W uzasadnionych przypadkach (okresy przed i między świąteczne, błędne zamówienia, chwilowy brak dostępności towaru) okres ten może ulec wydłużeniu o czym e-sklep poinformuje klienta. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia towaru przez pocztę lub firmę kurierską.

III. Warunki dostawy.
12. Dostarczenie do Klienta zrealizowanego zamówienia prowadzone jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Zamówienie dostarczane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie OUTDOOR SKLEP.PL w Warszawie, przy Al. Niepodległości 177. Należy wtedy przedstawić pracownikowi sklepu numer zamówienia.
13. Z chwilą pokwitowania przesyłki, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
14. Dostawa zamówień jednorazowych powyżej 350 PLN realizowana jest w całości na koszt e-sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Dostawa zamówień jednorazowych do 350 PLN realizowana jest w całości na koszt Klienta.
Nie dotyczy odbioru osobistego w OUTDOOR SKLEP.PL w Warszawie, w tym przypadku niezależnie od kwoty zamówienia jest ono wydawane bezpłatnie.
15. Dla ułatwienia kalkulacji całkowitej wartości przesyłki wprowadzona została opłata ryczałtowa
- przelew bankowy i DOTPAY, przesyłka pocztowa: 20 PLN
- za pobraniem, przesyłka pocztowa: 25 PLN
- przelew bankowy i DOTPAY, przesyłka kurierska: 20 PLN
- za pobraniem, przesyłka kurierska: 25 PLN
- odbiór osobisty w OUTDOOR SKLEP.PL w Warszawie: bezpłatnie

IV. Sposoby płatności.
16. E-sklep akceptuje następujące sposoby płatności:
- przelewem bankowym bezpośrednio na konto e-sklepu podane w potwierdzeniu zamówienia. Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego numer konta.
- kartą kredytową lub przelewem bankowym za pomocą serwisu DOTPAY.PL Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego link do serwisu DOTPAY.PL.
- za pobraniem - płatność dokonywana jest u listonosza lub kuriera. W przypadku tej formy płatności wartość zamówienia ograniczona jest do kwoty 2.000 PLN - oznacza to że e-sklep nie realizuje zamówień płatnych za pobraniem przekraczających 2.000 PLN.
- w kasie sklepu OUTDOOR SKLEP.PL w Warszawie przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą kredytową

V.Zwroty i reklamacje.
17. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu zamówionego towaru. Towar nie może nosić znamion używania, musi być czysty oraz zawierać wszystkie etykiety. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz podany sposób zwrotu pieniędzy. W przeciwnym wypadku e-sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu i odesłania go zamawiającemu na jego koszt. Równowartość pieniężna za zwrócony towar zostanie przekazana przelewem bankowym na podany rachunek lub przekazem pocztowym, w terminie 14 dni (od daty dostarczenia zwróconego towaru do siedziby firmy). W przypadku zwrotu towaru Klient poniesie koszt przesyłki. E-sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
18. W przypadku reklamacji mają zastosowanie zasady określone w dziale Warunki Gwarancji, który znajduje się na stronie www.wolfgang.pl.

VI. Postanowienia końcowe.
19. Ceny produktów znajdujących się w e-sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz koszt zapakowania. Cena ma charakter wiążący co oznacza, że nie może ulec zmianie od chwili złożenia zamówienia. W przypadku opuszczenia witryny e-sklepu bez złożenia zamówienia i ponownego powrotu Klient powinien upewnić się, czy ceny uprzednio obserwowanych towarów nie uległy aktualizacji.
20. Razem z przesyłką Klient otrzyma dokument zakupu, paragon lub fakturę VAT (należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru) oraz ankietę gwarancyjną (dotyczy wyrobów WOLF GANG).
21. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące oferty i pracy e-sklepu należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-sklep@wolfgang.pl.
22. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania dokumentów sprzedaży przez e-sklep. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia ich. Dane Klienta nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.
23. Poprzez złożenie zamówienia w e-sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia.


Regulamin E-sklepu z dnia 25.12.2014 (obowi±zuje dla umów zawartych po 25.12.2014)

 

I. Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin okre¶la zasady realizacji zakupów na stronie WWW.WOLFGANG.PL oraz relacje pomiędzy sklepem internetowym WOLF gang, zwanym w dalszej czę¶ci e-sklepem a osob± składaj±c± w e-sklepie zamówienie zwan± w dalszej czę¶ci Klientem.

2. Wła¶cicielem e-sklepu jest firma Wolf Gang Polska Sp. z o. o., z siedzib± al. Niepodległo¶ci 177/182, 02-555 Warszawa, adres e-mail: poczta@wolfgang.pl.

3. Zawarto¶ć witryny internetowej e-sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi dopiero po zweryfikowaniu przez e-sklep dostępno¶ci zamówionego towaru i po wysłaniu do Klienta wyraĽnego potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia do realizacji (patrz punkt 12). Natomiast generowane automatycznie przez system potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie wymienione w pkt. 11 niniejszego regulaminu jest jedynie potwierdzeniem wprowadzonej tre¶ci.

  

II.   Warunki składania i realizacji zamówienia.

4. Zamówienia produktów oferowanych przez e-sklep można składać wył±cznie na stronach internetowych www.wolfgang.pl oraz www.outdoorsklep.pl

5. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia znajduj±cego się na stronie internetowej e-sklepu oraz jego potwierdzenie przez e-sklep.

6. E-sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu e-sklepu.

8. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie e-sklepu wraz z jego numerem.

9. W ci±gu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, po jego weryfikacji i zaakceptowaniu przez e-sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzaj±cy rozpoczęcie realizacji zamówienia zawieraj±cy instrukcje dotycz±ce sposobu zapłaty dla wybranej formy płatno¶ci i sposobu odbioru przesyłki.

10. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiaj±cych realizację zamówienia E-sklep skontaktuje się z Klientem za pomoc± e-mail lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych, zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku niedostępno¶ci zamawianego towaru.

11. Czas realizacji zamówień wynosi 3 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie e-sklepu dla zamówień płatnych przelewem bankowym lub za po¶rednictwem systemu DOTPAY oraz 3 dni robocze od momentu potwierdzenia zamówienia przez e-sklep dla zamówień płatnych za pobraniem i odbieranych osobi¶cie. W uzasadnionych przypadkach (okresy przed i między ¶wi±teczne, błędne zamówienia, chwilowy brak dostępno¶ci towaru) okres ten może ulec wydłużeniu o czym e-sklep poinformuje klienta. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia towaru przez pocztę lub firmę kuriersk±.

 

III.  Warunki dostawy.

12. Dostarczenie do Klienta zrealizowanego zamówienia prowadzone jest standardowo za po¶rednictwem firmy kurierskiej. Zamówienie dostarczane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
Istnieje możliwo¶ć osobistego odbioru zamówienia w siedzibie OUTDOOR SKLEP.PL w Warszawie, przy Al. Niepodległo¶ci 177. Należy wtedy przedstawić pracownikowi sklepu numer zamówienia.

13. Z chwil± pokwitowania przesyłki, na Nabywcę przechodzi prawo własno¶ci towaru oraz wszelkie ryzyka zwi±zane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególno¶ci ryzyko utraty lub uszkodzenia.

14. Dostawa zamówień jednorazowych powyżej 500 PLN realizowana jest w cało¶ci na koszt e-sklepu za po¶rednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Dostawa zamówień jednorazowych do 500 PLN realizowana jest w cało¶ci na koszt Klienta.
Nie dotyczy odbioru osobistego w OUTDOOR SKLEP.PL w Warszawie, w tym przypadku niezależnie od kwoty zamówienia jest ono wydawane bezpłatnie.

15. Dla ułatwienia kalkulacji całkowitej warto¶ci przesyłki wprowadzona została opłata ryczałtowa

     - przelew bankowy, przesyłka kurierska:                               15 PLN

     - płatno¶ci elektroniczne DOTPAY, przesyłka kurierska:         20 PLN
- za pobraniem, przesyłka kurierska:                                     25 PLN

     - odbiór osobisty w OUTDOOR SKLEP.PL w Warszawie:       bezpłatnie

 

IV.  Sposoby płatno¶ci.

16. E-sklep akceptuje następuj±ce sposoby płatno¶ci:

- przelewem bankowym bezpo¶rednio na konto e-sklepu podane w potwierdzeniu zamówienia. Klient dokonuje płatno¶ci dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawieraj±cego numer konta.

- kart± kredytow± lub przelewem bankowym za pomoc± serwisu DOTPAY.PL Klient dokonuje płatno¶ci dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawieraj±cego link do serwisu DOTPAY.PL.

- za pobraniem - płatno¶ć dokonywana jest u listonosza lub kuriera. W przypadku tej formy płatno¶ci warto¶ć zamówienia ograniczona jest do kwoty 2.000 PLN - oznacza to że e-sklep nie realizuje zamówień płatnych za pobraniem przekraczaj±cych 2.000 PLN.

- w kasie sklepu OUTDOOR SKLEP.PL w Warszawie przy odbiorze osobistym gotówk± lub kart± kredytow±

 

V.Zwroty i reklamacje.

17. Klient ma prawo do odst±pienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składaj±c o¶wiadczenie o odst±pieniu od umowy. Towar nie może nosić znamion używania, musi być czysty oraz zawierać wszystkie etykiety. Klient ponosi odpowiedzialno¶ć za zmniejszenie warto¶ci towaru wynikaj±ce z obchodzenia się z nim w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru i wła¶ciwo¶ci towaru. Do zwracanego towaru musi być doł±czony dowód zakupu oraz podany sposób zwrotu pieniędzy.  W przypadku zwrotu towaru Klient pokrywa wszystkie bezpo¶rednie koszty zwrotu towaru (zapakowanie, zabezpieczenie, nadanie). E-sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem. Równowarto¶ć pieniężna za zwrócony towar powiększona o koszt doręczenia zwrotu w wysoko¶ci najtańszej opcji przesyłki stosowanej przez e-sklep zostanie przekazana przelewem bankowym na podany rachunek lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni (od daty dostarczenia zwróconego towaru do siedziby firmy).

18. W przypadku reklamacji maj± zastosowanie zasady okre¶lone w Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogóln± zasad± sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczn± lub prawn±, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

 

VI. Postanowienia końcowe.

19. Ceny produktów znajduj±cych się w e-sklepie wyrażone s± w złotych polskich i zawieraj± podatek VAT oraz koszt zapakowania. Cena ma charakter wi±ż±cy co oznacza, że nie może ulec zmianie od chwili złożenia zamówienia. W przypadku opuszczenia witryny e-sklepu bez złożenia zamówienia i ponownego powrotu Klient powinien upewnić się, czy ceny uprzednio obserwowanych towarów nie uległy aktualizacji.

20. Razem z przesyłk± Klient otrzyma dokument zakupu, paragon lub fakturę VAT (należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru) oraz ankietę gwarancyjn± (dotyczy wyrobów WOLF GANG).

21. Wszystkie pytania i w±tpliwo¶ci dotycz±ce oferty i pracy e-sklepu należy przekazywać za pomoc± poczty elektronicznej na adres: e-sklep@wolfgang.pl.

22. Zgodnie z Ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.), dane osobowe Klienta będ± wykorzystywane wył±cznie w celach sprawozdawczo¶ci finansowej i wystawiania dokumentów sprzedaży przez e-sklep. Klient ma prawo do wgl±du w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia ich. Dane Klienta nie będ± przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustaw±.

23. Poprzez złożenie zamówienia w e-sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia.
Wolf Gang Polska - produkcja i dystrybucja odzieży i sprzętu turystycznego - kurtki outdoor, softshelle, polary, plecaki, bielizna termoaktywna, parasolki i akcesoria turystyczne

Wolf Gang Polska Sp. z o.o. zajmuje się produkcj± i dystrybucj± ekwipunku i sprzętu turystycznego oferowanego pod własn± mark± WOLF GANG. Ofertę uzupełniaj± parasole i parasolki trekkingowe niemieckiej firmy EUROSCHIRM.

Kurtki, polary, softshelle, plecaki i sprzęt turystyczny Wolf Gang to sprawdzony ekwipunek każdego podróżnika. Odzież WOLF GANG to bielizna termoaktywna i odzież termiczna, odzież outdoor i odzież outdoorowa, softshellowe kurtki męskie i damskie, nieprzemakalne kurtki sportowe i outdoorowe, spodnie turystyczne, kurtki polartec i polary. Nieprzemakalna, nieprzewiewna i oddychaj±ca odzież Wolf Gang wyposażona jest w membrany GELANOTS lub AIR TEX PLUS zapewniaj±ce skuteczn± ochronę przed deszczem, ¶niegiem i wiatrem. Kurtki ocieplaj±ce 7XHOLLOW FIBER oraz polary i kurtki polarowe wykonane z dzianin POLARTEC (Polartec Classic 100, 200, Polartec WindPro, Polartec Windbloc) posiadaj± doskonałe wła¶ciwo¶ci termoizolacyjne przy niskiej masie własnej.

Sprzęt turystyczny i akcesoria podróżne WOLF GANG to plecaki turystyczne, plecaki miejskie, plecaki wycieczkowe, plecaki górskie, transportowe oraz ¶piwory i akcesoria podróżnicze. Plecaki miejskie, turystyczne i outdoorowe marki WOLF GANG wykonane s± z wytrzymałych materiałów DURA.ON, DURA.ON NYLON oraz CORDURA z zastosowaniem markowych komponentów i akcesoriów firm YKK, DURAFLEX, 3M. Ofertę produktów WOLF GANG uzupełniaj± różnego rodzaju turystyczne akcesoria podróżne - portfele, saszetki, nerkówki, torby, torebki na ramię oraz kosmetyczki.

DEVOLD – naturalna technologia MERINO WOOL

Oferta produktów DEVOLD to bielizna termoaktywna i odzież termiczna, bielizna oddychaj±ca, narciarska i bielizna górska dla turystów i wspinaczy wykonana z wełny merynosowej – koszulki termoaktywne, t-shirty, golfy narciarskie, kalesony, bokserki, skarpety oraz inne akcesoria odzieżowe wykonane z wełny MERINO WOOL. Włókno wełny merino wool zapewnia naturaln± termoregulację poprzez wchłanianie i odprowadzanie wilgoci utrzymuj±c organizm w stałej temperaturze nawet przy zmieniaj±cej się aktywno¶ci – to zalety bielizny termoaktywnej.

EuroSCHIRM – profesjonalne parasolki trekkingowe

Parasole turystyczne, kieszonkowe parasolki, super lekkie parasolki, składane parasolki turystyczne, ekstremalnie wytrzymałe parasole trekkingowe wykonane z nowoczesnych stopów aluminium lub włókna szklanego, wyposażone w kompas lub latarkę produkowane s± od 85 lat przez renomowan± niemieck± firmę EuroSCHIRM Eberhard Gobel.